20.03.2021 (sobota)

21.03.2021 (niedziela)

Lp.

Godz.

VI sem. LOdD

VI sem. LOdD

1

800-845

Matematyka

-nauka zdalna-

Egzaminy

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

Geografia

-nauka zdalna-

 

5

1120-1205

6

1210-1255

Back to top