Wnioski - formularze rekrutacyjne można pobrać klikając na poniższe linki lub bezpośrednio u Pani Marty Orzyłowskiej. W przypadku uczniów niepełnoletnich niezbędny jest podpis rodzica. Wydrukowane, uzupełnione wnioski należy złożyć do koordynatora szkolnego lub w sekretariacie szkoły. W udostępnionej dokumentacji zamieszczony jest również regulamin rekrutacji.

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych

Oświadczenie (uczeń)

W Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionów Chłopskich przy  Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim". Celem głównym projektu jest wsparcie dla uczniów i nauczycieli, co przełoży się na poprawę wyników edukacyjnych naszych uczniów.

Liceum Ogólnokształcące im, Batalionów Chłopskich w Adamowie bierze udział w projekcie edukacyjnym „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia i szkolenia oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla uczniów i nauczycieli z liceów ogólnokształcących Powiatu Łukowskiego. Projekt jest skierowany przede wszystkim do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby zapewnić im wsparcie potrzebne do rozwoju i zapewnić równy start w życiu.

Back to top