27.02.2021 (sobota)

28.02.2021 (niedziela)

 

Lp.

Godz.

VI sem. LOdD

VI sem. LOdD

1

800-845

J. polski

-nauka zdalna-

Matematyka

-nauka zdalna

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

5

1120-1205

Matematyka

-nauka zdalna

J. polski

-nauka zdalna-

6

1210-1255

7

1300-1345

8

1350-1435

 

9

1440-1525

 

 

10

1530-1615

 

 

Back to top