28.11.2020 (sobota)

29.11.2020 (niedziela)

Lp.

Godz.

V sem. LOdD

Vsem. LOdD

1

800-845

Matematyka

-nauka zdalna-

J. polski

-nauka zdalna-

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

Geografia

-nauka zdalna-

5

1120-1205

J. polski

-nauka zdalna-

6

1210-1255

7

1300-1345

Matematyka

-nauka zdalna-

8

1350-1435

 

9

1440-1525

 

Back to top