14.11.2020 (sobota)

15.11.2020 (niedziela)

Lp.

Godz.

V sem. LOdD

Vsem. LOdD

1

800-845

Matematyka

-nauka zdalna-

J. angielski

-nauka zdalna-

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

Matematyka

-nauka zdalna-

5

1120-1205

J. polski

-nauka zdalna-

6

1210-1255

7

1300-1345

Back to top