24.10.2020 (sobota)

25.10.2020 (niedziela)

 

Lp.

Godz.

V sem. LOdD

Vsem. LOdD

1

800-845

Matematyka

s. i17

J. polski

s. i17

 

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

5

1120-1205

Geografia

s. i17

Matematyka

s. i17

6

1210-1255

7

1300-1345

8

1350-1435

J. polski

s. i17

9

1440-1525

 

10

1530-1615

 

Back to top