17.10.2020 (sobota)

18.10.2020 (niedziela)

Lp.

Godz.

V sem. LOdD

Vsem. LOdD

1

800-845

J. polski

s. i17

 

Geografia

s.  i17

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

Matematyka

s. i17

J. angielski

s. i17

5

1120-1205

6

1210-1255

7

1300-1345

J. angielski

s. i17

Matematyka

s. i17

8

1350-1435

9

1440-1525

10

1530-1615

 

 

Back to top