26.09.2020 (sobota)

27.09.2020 (niedziela)

Lp.

Godz.

V sem. LOdD

Vsem. LOdD

1

800-845

Matematyka

s.i17

J. angielski

s.  i17

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

Geografia

s.  i17

5

1120-1205

J. angielski

s.  i17

6

1210-1255

7

1300-1345

Matematyka

s. i17

8

1350-1435

 

9

1440-1525

 

10

1530-1615

 

 

Back to top