02.03.2019 (sobota)

Lp.

Godz.

IV sem. LOdD

VI sem. LOdD

1

800-845

J. polski

s. i 17

Geografia

s.i12

 

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

5

1120-1205

Geografia

s.i12

 

J. polski

s. i17

6

1210-1255

7

1300-1345

8

1350-1435

J. polski

s.i17

Matematyka

s.i12

9

1440-1525

10

1530-1615

 

 

 

03.03.2019 (niedziela)

Lp.

Godz.

IVsem. LOdD

VI sem. LOdD

1

800-845

J. angielski

s. i 12

Matematyka

s. i17

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

Matematyka

s.i17

J. polski

s. i 12

5

1120-1205

6

1210-1255

7

1300-1345

J. polski

s.i12

 J. Angielski

s.i17

8

1350-1435

9

1440-1525

10

1530-1615

 

Back to top