08.12.2018 (sobota)

Lp.

Godz.

III sem. LOdD

V sem. LOdD

1

800-845

Geografia

s.208

 

Matematyka

s.110

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

Matematyka

s.110

J. polski

s. 104

5

1120-1205

6

1210-1255

7

1300-1345

J. polski

s. 104

 

8

1350-1435

 

9

1440-1525

 

10

1530-1615

 

 

 

 

 

 

09.12.2018 (niedziela)

Lp.

Godz.

III sem. LOdD

V sem. LOdD

1

800-845

Geografia

s.208

 

J. angielski

s.204

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

Matematyka

s.110

J. polski

s. 104

5

1120-1205

6

1210-1255

7

1300-1345

J. polski

s. 104

Matematyka

s.110

8

1350-1435

9

1440-1525

10

1530-1615

Back to top