22.09.2018 (sobota)

23.09.2018 (niedziela)

Lp.

Godz.

III sem. LOdD

V sem.LOdD

III sem. LOdD

V sem.LOdD

1

800-845

Matematyka

s.110

Geografia

s.208

 

Matematyka

s.110

Geografia

s.208

 

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

Geografia

s.208

 

J. polski

s. 104

5

1120-1205

Geografia

s.208

 

J. polski

s. 104

6

1210-1255

7

1300-1345

J. polski

s. 104

Matematyka

s.110

8

1350-1435

J. polski

s. 104

Matematyka

s.110

9

1440-1525

10

1530-1615

 

Back to top