21.04.2018 (sobota)

22.04.2018 (niedziela)

Lp.

Godz.

IV sem. LOdD

IV sem. SPdD

IV sem. LOdD

IV sem. SPdD

 1

800-845

Matematyka

s.110

Podst. prawa

pracy. s 106

Historia

s. 110

Podst. prawa

pracy. s 106

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

J. polski

s. 104

5

1120-1205

Praca

biurowa

s.  212

J. angielski

s.204

6

1210-1255

Praca

biurowa

s.  212

7

1300-1345

Historia

s. 110

8

1350-1435

9

1440-1525

 

10

1530-1615

 

Back to top