14.04.2018 (sobota)

15.04.2018 (niedziela)

Lp.

Godz.

IV sem. LOdD

IV sem. SPdD

IV sem. LOdD

IV sem. SPdD

 1

800-845

J. polski

s. 110

Praca

biurowa

s.  212

J. polski

s. 110

Praca

biurowa

s.  212

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

5

1120-1205

Matematyka

s.110

Praca

biurowa

s.  212

J. angielski

s.204

6

1210-1255

Praca

biurowa

s.  212

7

1300-1345

8

1350-1435

9

1440-1525

Historia

s. 110

10

1530-1615

 

Back to top