07.04.2018 (sobota)

Lp.

Godz.

IV sem. LOdD

VI sem.LOdD

IV sem. SPdD

 1

800-845

Geografia

s. 104

EGZAMINY

Podst. prawa

pracy. s 106

2

850-935

3

940-1025

Historia

s. 110

4

1030-1115

EGZAMINY

5

1120-1205

6

1210-1255

Podst. prawa

pracy. s 106

7

1300-1345

J. angielski

s.204

 

8

1350-1435

9

1440-1525

10

1530-1615

 

 

 

 

08.04.2018 (niedziela)

Lp.

Godz.

IV sem. LOdD

IV sem. SPdD

 1

800-845

Historia

s. 110

Praca

biurowa

s.  212

2

850-935

3

940-1025

4

1030-1115

Matematyka

s.110

5

1120-1205

6

1210-1255

Praca

biurowa

s.  212

7

1300-1345

8

1350-1435

9

1440-1525

 

10

1530-1615

 

Back to top