IX 1944

Posiedzenie Gminnej Rady Narodowej w Gułowie w sprawie założenia w Adamowie szkoły średniej. Powołanie Komitetu Organizacyjnego w składzie: Stanisław Zakrzewski, Marian Kurowski, Zygmunt Kaliński, Józef Golczewski. Opracowanie Memoriału w tej sprawie i przesłuchanie go do Kuratorium w Lublinie.

20 IX 1944

Decyzja Kuratorium w Lublinie o utworzeniu w Adamowie gimnazjum koedukacyjnego. Powołanie Stanisława Zakrzewskiego na stanowisko pierwszego dyrektora.

28 IX 1944

Posiedzenie Gminnej Rady Narodowej gm. Gułów powołujące Gimnazjum Ogólnokształcące Koedukacyjne w Adamowie.

X 1944

Egzaminy wstępne, przyjęcie spośród 100 kandydatów 50 osób. Podział na dwie równoległe klasy pierwsze.

10 X 1944

Uroczyste rozpoczęcie pierwszego w historii szkoły roku szkolnego.

VI 1945

Zakończenie pracy w Gimnazjum przez Dyrektora Stanisława Zakrzewskiego. Objęcie tej funkcji przez Henrykę Markiewicz.

VI 1948

Przeprowadzenie pierwszej małej matury.

1 IX 1948

Przekształcenie Gimnazjum Ogólnokształcącego Koedukacyjnego w 11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego w Adamowie.

17 XII 1949

Przekazanie szkoły przez władze samorządowe Ministerstwu Oświaty na podstawie zarządzenia Kancelarii Rady Państwa.

Wiosna 1950

Próba zlikwidowania szkoły przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. Decyzja nie została wprowadzona w życie dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Adamowa i władz samorządowych.

VI 1951

Pierwszy w dziejach szkoły egzamin dojrzałości. Świadectwo otrzymało 11 Absolwentów

1 IX 1951

Objęcie funkcji Dyrektora Liceum przez Ignacego Oszala.

1 IX 1969

Przekształcenie 11-letniej Państwowej Szkoły Stopnia Podstawowego i Licealnego w Adamowie w 8 klasową Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące.

1 IX 1971

Zakończenie dwudziestopięcioletniej pracy w liceum przez Dyrektora Ignacego Oszala. Objęcie tej funkcji przez Franciszka Tchorzewskiego.

1974

Rozpoczęcie prac przygotowujących budowę gmachu liceum ogólnokształcącego i szkoły podstawowej oraz domu mieszkalnego dla nauczycieli.

1 IX 1979

Utworzenie Liceum Zawodowego o specjalności rolniczej.

1 IX 1982

Zmiana na stanowisku Dyrektora: ustąpienie Franciszka Tchorzewskiego, objęcie funkcji Dyrektora przez Walentynę Zalewską.

IX 1982

Przeniesienie szkoły do nowego gmachu.

23 X 1983

Nadanie szkole imienia Batalionów Chłopskich oraz przekazanie Sztandaru.

22 X 1983

Odznaczenie Szkoły Pamiątkowy Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

23 VI 1984

Pierwszy Zjazd Absolwentów w 40 rocznicę powstania Szkoły.

1 IX 1985

Likwidacja Liceum Zawodowego. Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1 IX 1986

Zakończenie budowy nowego gmachu szkoły.

XII 1987

Śmierć Dyrektora Ignacego Oszala – długoletniego Dyrektora naszej szkoły, nauczyciela geografii.

Wiosna 1992

Rozpoczęcie budowy internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. BCh w Adamowie.

1 IX 1992

Zmiana na miejscu Dyrektora: ustąpienie Dyrektor Walentyny Zalewskiej, objęcie funkcji przez Stanisława Wosia.

11 VI1994

II Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia Szkoły. W Zjeździe uczestniczył między innymi gen. Franciszek Kamiński – Komendant Główny Batalionów Chłopskich.

5 VI 1995

Utworzenie Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych.

1 IX 1995

Inauguracja roku szkolnego w  Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych.

5 X 1996

Udział prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz rodziny gen. Franciszka Kleeberga w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku szkoły (obecnie Szkoła Podstawowa w Adamowie), w której mieścił się w 1939 roku szpital polowy SGO Polesie.

29 VIII 1997

Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

1 IX 1997

Inauguracja roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym  dla Dorosłych.

21 XII 1998

Utworzenie Zespołu Szkół w Adamowie, w skład którego weszły: LO im. BCh, ZSZ, LOdD, PSZdD.

12 III 1999

Utworzenie Gimnazjum w Adamowie.

1 IX 1999

Inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum, które weszło w skład Zespołu Szkół w Adamowie.

IX 2000

Nagroda Specjalna dla Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionów Chłopskich w Adamowie za szerzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

16-23 IX 2000

Wycieczka młodzieży Zespołu Szkół w Adamowie do Biberach w Niemczech.

3 IV 2001

Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich zostało odznaczone pamiątkowym Medalem 60 Rocznicy Powstania Batalionów Chłopskich.

20 IX 2001

Uroczyste otwarcie Internatu w Zespole Szkół w Adamowie oraz oddanie do użytku drugiego piętra w tzw. części gimnazjalnej budynku szkoły.

22 IV 2002

Utworzenie Liceum Profilowanego.

1 IX 2002

Inauguracja roku szkolnego w Liceum Profilowanym, które weszło w skład Zespołu Szkół w Adamowie.

14 - 22 IX 2002

Wycieczka młodzieży Zespołu Szkół w Adamowie do Biberach w Niemczech.

30 IV 2003

III Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Łukowskiego w naszej szkole

11-13 IX 2003

III Ogólnopolska Sesja Naukowa „H. Sienkiewicz – Polak i Europejczyk”.

5 XI 2003

Wizyta Ambasadora Tunezji prof. Ali Bousnina z okazji utworzenia oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Tunezyjskiej w Adamowie.

23 X 2003

Spotkanie nauczycieli i wychowawców Dekanatu Adamowskiego z Ks. Biskupem Henrykiem Tomasikiem.

20 V 2004

Wizyta w szkole przedstawicieli Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Eugeniusza Mikulskiego i Stanisława Ozonka.

12 VI 2004

IV Zjazd Absolwentów w 60 rocznicę powstania szkoły. Zespół Szkół otrzymał imię Generała Franciszka Kamińskiego oraz  Sztandar.

2-3 IX 2004

IV Spotkania Sienkiewiczowskie 2004.

11 - 19 IX 2004

Wycieczka młodzieży Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie do Biberach w Niemczech.

17 XI 2004

Uzyskanie tytułu „Szkoły z klasą” przez Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich w Adamowie.

18 XI 2004

Spotkanie nauczycieli i wychowawców Dekanatu Adamowskiego z Ks. Biskupem Henrykiem Tomasikiem.

5 V 2005

Wizyta JE Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w naszej szkole.

15 - 16 IX 2005

W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Wielkiemu – Spotkania Sienkiewiczowskie 2005 – „Nobel 2005”.

9 XI 2005

Spotkanie nauczycieli i wychowawców Dekanatu Adamowskiego z Ks. Biskupem Henrykiem Tomasikiem.

22 XII 2005

Powstanie Szkolnego Koła Caritas.

22 III 2006

Wizyta Ambasadora Tunezji Bechira Chebaane. Szkoła zorganizowała obchody 50-lecia odzyskania niepodległości przez Tunezję.

V 2006

Nawiązanie współpracy z Ukraińskim Gimnazjum w Równem.

5-7 IX 2006

III Konferencja Naukowa „W kręgu Sienkiewiczowskich rocznic 2006 roku” oraz XX-lecie Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza.

16 -24 IX 2006

Wycieczka uczniów do Biberach w Niemczech.

14 XI 2006

Spotkanie nauczycieli i wychowawców Dekanatu Adamowskiego z Ks. Biskupem Henrykiem Tomasikiem.

26 – 30 XI 2006

Wizyta Delegacji Ukraińskiego Gimnazjum w Równem w naszej szkole.

15 – 21 IV 2007

Wycieczka uczniów naszej szkoły na Ukrainę.

III 2007- III 2008

Realizacja projektu „Nasza Szkoła”.

28 V 2007

11 miejsce LO im. BCh w VI rankingu Kuriera Lubelskiego o „Złota Tarczę” na najlepsze liceum województwa lubelskiego.

2 – 8 VII 2007

 W naszej szkole gościła delegacja młodzieży i nauczycieli  Gimnazjum Ukraińskiego w Równem.

5 -7 IX 2007

 Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie „SIENKIEWICZ-EDUKACJA NARODOWA-HISTORIA-WSPÓŁCZESNOŚC”  z udziałem m.in. Pani Barbary Wachowicz.

7 – 12 IV 2008

Wycieczka uczniów na Ukrainę.

19 VI 2008

13 miejsce LO im. BCh w VII Rankingu Kuriera Lubelskiego o „Złotą Tarczę”  na najlepsze liceum województwa lubelskiego.

2 – 5 IX 2008

Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie 2008 „HENRYK SIENKIEWICZ –TRADYCJE RODOWE – KULTURA - FILM”. Wręczenie Pani Barbarze Wachowicz Medalu „Serce dla serc”.

12 -  21 IX 2008

Wycieczka młodzieży naszej szkoły do Biberach w Niemczech.

IX 2008

Wizyta uczniów i nauczycieli z Ukraińskiego Gimnazjum w Równem.  

XI 2008 – VII 2009

Realizacja projektu „Pitagoras rządzi”.

2008 - 2012

Realizacja projektu „Archimedes”.

12 XII 2008

Otwarcie kompleksu boisk sportowych w ramach projektu ,,Moje boisko – Orlik 2012’’ z udziałem Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

7 I 2009

Spotkanie nauczycieli i wychowawców Dekanatu Adamowskiego z Ks. Biskupem Henrykiem Tomasikiem.

13 VI 2009

IV Zjazd Absolwentów.

1 – 4 IX 2009

Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie „Henryk Sienkiewicz –BIOGRAFISTYKA-INTERPRETACJA-RECEPCJA’’.

11-19 IX 2009

Wyjazd uczniów na Ukrainę.   

IX - XII 2009

Realizacja projektu „E- Belfer”.

21 I 2010

Zmarł Wicedyrektor Andrzej Goławski.

11-19 IX 2010

Wycieczka młodzieży do Biberach w Niemczech.

20 -26 IX 2010

Wizyta nauczycieli i uczniów Ukraińskiego Gimnazjum w Równem.

1 IX 2011

Wyłączenie Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie.

8 - 9 IX 2011

Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie „Sienkiewicz i współczesność”- Adamów 2011.

18 - 24 IX 2011

Wyjazd uczniów na Ukrainę – „Śladami bohaterów Sienkiewiczowskiej Trylogii”.

XI 2011 – IV 2014

Realizacja programu „Uczeń online”.

9 XII 2011

Warsztaty kulinarne zorganizowane przez Agencję Rynku Rolnego i Klaster Restauratorów i Hotelarzy w Lublinie.

5 IX 2012

Uroczyste odsłonięcie Pomnika „Matka i Syn” na cmentarzu w Okrzei z udziałem delegacji naszej szkoły.

30 V 2012

Podpisanie Listu intencyjnego z WAT w Warszawie.

16 – 22 IX 2012

Wizyta nauczycieli i uczniów z Ukraińskiego Gimnazjum w Równem.

23 I 2013

Wizyta w naszej szkole przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w ramach nawiązanej współpracy.

16 I 2013

Utworzenie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie.

16 III 2013

Wyjazd grupy uczniów na spotkanie ze studentami WAT w Warszawie.

IV 2013 …

Początek realizacji projektu „Zasadnicza szkoła Zawodowa w Adamowie Twoją szansą”

14 VI 2013

Wizyta w szkole JE Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej Piotra Sawczuka.

1 IX 2013

Utworzenie nowego kierunku kształcenia w zawodzie – fryzjer w ZSZ.

1 IX 2013

Wprowadzenie dziennika elektronicznego.

13 – 21 IX 2013

Wyjazd na Ukrainę młodzieży z naszej szkoły.

6 II 2014

I Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów  i Sympatyków Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie.

21 VI 2014

V Zjazd Absolwentów Liceum.

23 IX - X 2014

Wizyta dyrekcji, nauczycieli i uczniów z Ukraińskiego Gimnazjum w Równem w ramach projektu „Drogi demokracji Adamów- Równe -Adamów”

2014 - 2017

Realizacja projektu unijnego „Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Adamowie Twoją szansą”

27 III 2015

II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie „Polscy sportowcy na letnich i zimowych Igrzyskach Olimpijskich” z udziałem Mariana Sypniewskiego, medalisty olimpijskiego w szermierce

8 VI 2015

Szkoła otrzymała Medal z Wizerunkiem Gen. Franciszka Kamińskiego przyznany przez Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie

10 IX 2015 

Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie

16 XII 2015

10 rocznica powstania Szkolnego Koła Caritas z udziałem Dyrektora caritas Diecezji Siedleckiej

1 I 2016

W wieku 64 lat zmarła Pani Janina Biadun, nauczycielka języka polskiego

11 III 2016

III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie „Polscy sportowcy na letnich i zimowych Igrzyskach Olimpijskich” z udziałem Mariana Sypniewskiego medalisty olimpijskiego w szermierce oraz Artura Wierzchowskiego brązowego medalistę Mistrzostw Europy oraz wielokrotnego Mistrza Polski w kick boxingu i karate

11 III 2016 

Inauguracja działalności Klubu Olimpijczyka w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie

1 II -31 VIII 2016 

Udział młodzieży w projekcie „Szukamy źródeł sukcesu” realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy

1 VI 2016

Konrad Dębek i Radosław Piszcz Posłami XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 IX 2016

Zmiana organu prowadzącego, prowadzenie szkoły przejęła Gmina Adamów.

1 IX 2016

Zmiana na miejscu dyrektora: ustąpienie Stanisława Wosia, objęcie funkcji przez Jarosława Szczepaniaka
 IX 2017 - XII 2018 Realizacja projektu unijnego „Ambitna Szkoła”.
 21 IX 2019 VI Zjazd Absolwentów Liceum z okazji 50-lecia szkoły

Back to top