Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Zapraszamy!!!
Oferta 2024
Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Zapraszamy!!!
Oferta 2024

  

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie  ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współpracy obejmującej napisanie wniosku i późniejszą realizację  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146). Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera podlega publikacji na stronie internetowej www.zswadamowie.pl

 

            I.         Cel współpracy partnerskiej

     Celem współpracy partnerskiej jest przygotowanie i realizacja projektu w odpowiedzi         na konkurs nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

Partner uczestniczyć będzie nieodpłatnie w opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz w przypadku uzyskania dofinansowania będzie czynnie angażować się w realizację i rozliczanie projektu.

W ramach Projektu planuje się realizację m.in. działań z zakresu:

 1. Zwiększenie współpracy szkół I plcówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, staże uczniowskie, praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
 2. Aktualizacja przez nauczycieli w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy
 3. Dadatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiającym uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych
 4. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 5. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych
 6. Organizacji zajęć przuczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. Transversal skills niezbędnych na rynku pracy
 7. Organizowaniai udzielania doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

II. Wymagania wobec Partnera

O uczestnictwo w naborze mogą się ubiegać podmioty, które łącznie spełniać muszą następujące warunki:

 1. nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;    
 2. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.

207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.

2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769); art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.);

 1. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze, tzn. napisały i zrealizowały min. 3 projekty współfinansowane z EFS, z czego min. 1 o wartości 500000,00 PLN
 2. posiadają odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz ludzkie niezbędne do realizacji zadań partnera Projektu.

Za odpowiednie zasoby rozumie się:

jako zasoby rzeczowe dysponowanie biurem wyposażonym w sprzęt i meble biurowe umożliwiające realizację zadania tzn. komputery, skaner, drukarkę, telefony.

jako zasoby finansowe rozumie się posiadanie obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy  równych lub wyższych 500.000,00 PLN

jako zasoby rzeczowe dysponowanie osobami, które mają doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów EFS, w tym min. 1 osobą o 3 letnim doświadczeniu w rozliczaniu finansowym projektów EFS, oraz 1 osobą o min. 3 letnim doświadczeniu w koordynowaniu projektami EFS.

 1. w żaden sposób  nie są powiązane z Zespołem Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.);

IV. Obowiązki Partnera

1) Do obowiązków Partnera należeć będzie:

 1. nieodpłatne opracowanie Projektu we współpracy z Zespołem Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie w oparciu o diagnozę tej placówki.
 2. wniesienie do Projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych oraz udział w realizacji Projektu na każdym jego etapie, w tym udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu, udział w zarządzaniu Projektem oraz realizacji działań w ramach Projektu;
 3. koordynacja działań Projektu, wsparcie przy rozliczaniu finansowym Projektu; dokumentowanie realizacji swoich zadań projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 4. przekazywanie Zespołowi Szkół w Adamowie wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału Partnera w Projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność;

Partner  ponosi solidarną odpowiedzialność finansową za realizację Projektu wspólnie z Wnioskodawcą

Zespół Szkół w Adamowie będzie uczestniczyć w Projekcie jako Lider Partnerstwa (Wnioskodawca). Dokładne określenie ról Lidera Partnerstwa i Partnera w Projekcie nastąpi na etapie prac nad wspólnym wnioskiem aplikacyjnym.

Zespół Szkół w Adamowie i Partner Projektu będą zobowiązani do zachowania trwałości rezultatów Projektu zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru oferty

Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot lub złożone więcej niż jedna przez jeden podmiot nie będą podlegały ocenie merytorycznej i zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Wszystkie oferty, które zostały złożone w terminie z wymaganymi załącznikami przez uprawniony podmiot, który złożył w odpowiedzi na ten konkurs tylko jedną ofertę będą podlegały ocenie punktowej wg poniższych kryteriów: (maksymalnie 162 pkt).

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa:
 2. Doświadczenie w realizacji projektów EFS

4-9  projektów  - 5 pkt

10-14 projektów - 10 pkt

15- 19 projektów  - 15 pkt

Więcej niż 19 projektów - 20 pkt

 

 1. Posiadanie uprawnień do doskonalenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 listopada 2009 r.w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – 20 pkt

 

 1. Posiadanie doświadczenia w doskonaleniu nauczycieli. Uznane będzie doświadczenie szkoleniowe realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – 1. Brak doświadczenia – 0 pkt.

Przeszkolonych 1-5 grup – 5 pkt

Przeszkolonych 6-10 grup – 10 pkt

Przeszkolonych 11-15 grup – 15 pkt

Przeszkolonych więcej niż 16 grup – 20 pkt

 

 1. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dla dzieci z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, technologii IT

Brak doświadczenia – 0 pkt.

Zajęcia dla 1-5 grup – 5 pkt

Zajęcia dla 6-10 grup – 10 pkt

Zajęcia dla 11-15 grup – 15 pkt

Zajęcia dla więcej niż 16 grup – 20 pkt

 

 1. Posiadanie doświadczenia w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Brak doświadczenia – 0 pkt.

Udzielenie pomocy dla 1-100 uczniów – 5 pkt

Udzielenie pomocy dla 101-200 uczniów – 10 pkt

Udzielenie pomocy dla 201-500 uczniów – 15 pkt

Udzielenie pomocy więcej niż 500 uczniów – 20 pkt

 

 1. doświadczenie Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze ( maksymalnie 30 pkt).

 

 1. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, tzn. realizowania samodzielnie lub w partnerstwie projektów na rzecz szkół obejmujących min. po 1 z wymienionych elementów: doposażenie, organizację zajęć, pomoc psychologiczno – pedagogiczną:

1.Brak takich projektów – 0 pkt

2.Projekty obejmujące w sumie 1-5 szkół  - 5 pkt

3.Projekty obejmujące w sumie 6- 10 szkół  - 10 pkt

4.Projekty obejmujące w sumie 11-15 szkół  - 15 pkt

5.Projekty obejmujące w sumie 16 i więcej szkół  - 20 pkt

 

 

 1. Liczba przeszkolonych uczniów w przeciągu ostatnich 3 lat

Przeszkolenie  dla 1-600 uczniów – 5 pkt

Przeszkolenie 601-1200  uczniów – 10 pkt

Przeszkolenie 1201 -2000 uczniów – 15 pkt

Przeszkolenie więcej niż 2000 uczniów – 20 pkt

 

 1. Posiadanie certyfikatu jakości związanego z realizacją projektów EFS – 10 pkt
 2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (maksymalnie 12 pkt),

 

Ocena na podstawie opisu przedstawionego przez potencjalnego Partnera.

Możliwość uzyskania 0-12 pkt, ocenie podlegać będą:

Propozycje wzbogacenia zajęć dla uczniów (maksymalnie 3 pkt. przy czym z ofert zostaną wybrane 3 z najlepszymi propozycjami merytorycznymi, zostaną im przydzielone punkty  - najlepsza – 3 pkt, kolejna 2 i ostatnia 1. Pozostałe oferty – 0 pkt.),

Propozycje wzbogacenia szkoleń dla nauczycieli (maksymalnie 3 pkt. przy czym z ofert zostaną wybrane 3 z najlepszymi propozycjami merytorycznymi, zostaną im przydzielone punkty  - najlepsza – 3 pkt, kolejna 2 i ostatnia 1. Pozostałe oferty – 0 pkt.),

Propozycje zapewnienia efektów trwałości projektu (maksymalnie 3 pkt. przy czym z ofert zostaną wybrane 3 z najlepszymi propozycjami merytorycznymi, zostaną im przydzielone punkty  - najlepsza – 3 pkt, kolejna 2 i ostatnia 1. Pozostałe oferty – 0 pkt.)

Propozycje dot. współpracy przy obsłudze logistycznej i rozliczeniach finansowych projektu (maksymalnie 3 pkt. przy czym z ofert zostaną wybrane 3 z najlepszymi propozycjami merytorycznymi, zostaną im przydzielone punkty  - najlepsza – 3 pkt, kolejna 2 i ostatnia 1. Pozostałe oferty – 0 pkt).,

3) Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, będą podstawą wyboru Partnera przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie wybierze tylko jednego Partnera projektu.

VIII. Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie  zastrzega sobie prawo do:

podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem,

unieważnienia niniejszego Naboru bez podawania przyczyny,

dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera w trakcie trwania Naboru,

zakończenia Naboru bez wyłonienia Partnera.

 

Sposób przygotowania oferty

Podmiot biorący udział w naborze jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów: (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Wypełnionego formularza oferty w oparciu o wzór dostepny tutaj
 2. Aktualny odpis  z rejestru KRS lub wyciąg z odpowiedniej ewidencji
 3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków
 5. Oświadczenie o niekaralności osób reprezentujących podmiot
 6. W wypadku posiadania uprawnień do doskonalenia nauczycieli – kopi wypisu z ewidencji odpowiedniej dla danej placówki
 7. W wypadku posiadania certyfikatu jakości  - kopi certyfikatu
 8. Wyłoniony Oferent będzie musiał przedłożyć dowody na posiadanie doświadczenia, które opisał we wzorze zawartym w ogłoszeniu.
 9. Oświadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm) lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów,
 10. Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie oraz zaopatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/ osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu.

Termin, miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Zespole Szkół im. F. Kamińskiego w Adamowie w terminie do dnia 18 listopada 2019 roku do godz. 9.00 pod adresem: Cmentarna 6, 21-412 Adamów z dopiskiem na kopercie „Nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współpracy obejmującej przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane, liczy się data wpływu do sekretariatu Zespłu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie

Informacji na temat Naboru udziela: sekretariat szkoły pod numerem  tel.: (25)7553169, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godzinach pracy Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie od 730 do 1500

5)     Informacja    o          Naborze          zostanie           zamieszczona na        stronie internetowej  www.zswadamowie.pl

 1. Informacje końcowe

Pełna dokumentacja konkursowa dotycząca konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19 znajduje się na stronie http://www.rpo.lubelskie.pl/.

Udział Partnera uzależniony będzie od uzyskania dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19

W przypadku unieważnienia naboru Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

Informacja o wyborze Partnera i zakresie jego zadań zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera na stronie internetowej www.zswadamowie.pl

W wyniku rozstrzygniętego Naboru pomiędzy Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie a wybranym Partnerem zawarta zostanie umowa partnerska określająca podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami. Umowa partnerska zostanie zawarta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą.

Wymogi dotyczące informacji, jakie znajdą się w umowie partnerskiej, zostały określone w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) Integralną częścią umowy pomiędzy partnerami będzie również pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie jako Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnera Projektu.

Wzór umowy partnerskiej, która zostanie zawarta pomiędzy Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie a wybranym Partnerem został określony w dokumentacji konkursowej dotyczącej konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 7:45-15.45

 Dyrektor Sylwia Żelazowska 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top