20.05.2023 r. sobota

IV semestr

VI semestr

Godz. 8:00

EGZAMIN PISEMNY

matematyka

Godz. 8:00

EGZAMIN PISEMNY

język polski

Godz. 8:50

EGZAMIN PISEMNY

język polski

Godz. 8:50

EGZAMIN PISEMNY

matematyka

Od godz. 9:30

EGZAMINY USTNE z:

języka polskiego, geografii

biologii, chemii, matematyki

Od godz. 9:30

EGZAMINY USTNE z:

języka polskiego, geografii

biologii, chemii, matematyki

21.05.2023 r. niedziela

IV semestr

VI semestr

Od godz. 8:00

EGZAMIN PISEMNY

język angielski

   

Od godz. 8:50

EGZAMINY USTNE z:

historii, fizyki

Od godz. 8:50

EGZAMIN PISEMNY

język angielski

Od godz. 9:40

EGZAMINY USTNE z:

języka angielskiego

Od godz. 9:40

EGZAMINY USTNE z:

języka angielskiego

historii, fizyki

Back to top